Bratislava – Púchovská 12 Amex park | Žilina –  Teplička nad Váhom

Všeobecné obchodné podmienky

Platnosť od 01.09.2021

1. Definície
Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadia sa právne vzťahy medzi prenajímateľom a nájomcom platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. a násl. Občianskeho zákonníka a taktiež príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. a násl. Obchodného zákonníka.

2. Názvoslovie
a) PRENAJÍMATEĽ je spoločnosť poskytujúca svoje zariadenia do prenájmu a tento výraz zahŕňa tiež jej ustanoveného
zástupcu.
b) NÁJOMCA je právnická alebo fyzická osoba, alebo akýkoľvek jej zamestnanec, subdodávateľ, alebo akákoľvek iná
strana konajúca v mene NÁJOMCU, ktorá prevezme do krátkodobého užívania ZARIADENIE patriace PRENAJÍMATEĽOVI.
c) ZARIADENIE je pracovný stroj, vrátane výmenného pracovného náradia, príslušenstva, príp. spotrebného materiálu
a náhradných prevádzkových náplní, popísaných v technickej špecifikácii ZARIADENIA v potvrdenej objednávke, uzatvorenej
Zmluve alebo preberacom protokole.
d) Finančná úhrada NÁJOMCU PRENAJÍMATEĽOVI za poskytnutie ZARIADENIA podľa uzatvorenej zmluvy sa ďalej nazýva
NÁJOMNÉ. Jeho splatnosť a výška je uvedená na faktúre, pričom SADZBA NÁJOMNÉHO je zmluvne dojednaná
finančná úhrada za nájom ZARIADENIA za dané časové obdobie (obvykle deň).
e) Zmluva o nájme medzi PRENAJÍMATEĽOM a NÁJOMCOM je uzatvorená odsúhlasením cenovej ponuky k objednávke
nájomcu, pričom tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba „VOP“) sú jej nedeliteľnou súčasťou.


3. Začiatok nájmu a odovzdanie ZARIADENIA NÁJOMCOVI
a) PRENAJÍMATEĽ odovzdá NÁJOMCOVI na základe uzatvorenej zmluvy ZARIADENIE v obvyklej kvalite pre jeho účel.
Zahájením prenájmu sa rozumie prevzatie ZARIADENIA NÁJOMCOM, ktoré potvrdí v preberacom protokole. Preberací
protokol obsahuje ďalšie údaje o ZARIADENÍ, ako napr. výrobné číslo ZARIADENIA, počet Mth., popis technického
stavu a iné.
b) Pokiaľ nie je dohodnuté inak, ZARIADENIE je odovzdané v priestoroch PRENAJÍMATEĽA (v stredisku). Náklady na dopravu
ZARIADENIA z miesta strediska PRENAJÍMATEĽA, ako aj naspäť po ukončení prenájmu, vrátane príp. nákladov
na naloženie a zloženie ZARIADENIA, hradí NÁJOMCA bez ohľadu na skutočnosť, ktorá strana dopravu zabezpečuje.
c) NÁJOMCA je povinný uviezť do preberacieho protokolu stanovište (miesto) nasadenia ZARIADENIA. Premiestnenie
z tohoto stanovišťa je NÁJOMCA povinný PRENAJÍMATEĽOVI vopred oznámiť. Premiestnenie ZARIADENIA mimo
územia SR je možné iba s písomným súhlasom PRENAJÍMATEĽA.
d) NÁJOMCA je povinný uviezť do preberacieho protokolu meno a komunikačné spojenie na svojho zodpovedného
pracovníka, ktorý je poverený dozorom nad ZARIADENÍM. Tento pracovník je povinný poznať aktuálny technický stav
ZARIADENIA, presné miesto nasadenia ZARIADENIA vrátane komunikačného spojenia s obsluhou a tieto informácie
na požiadanie vždy odovzdať PRENAJÍMATEĽOVI.
e) K práci s prenajatým ZARIADENÍM a k jeho údržbe sú oprávnení iba zaškolení pracovníci, ktoych mená budú uvedené
v preberacom protokole.
f) Od začiatku prenájmu NÁJOMCA nesie zodpovednosť za plnenie dojednaní podľa bodu 9. týchto VOP.


4. Prevádzka ZARIADENIA v priebehu prenájmu.
a) Dobou prenájmu ZARIADENIA sa rozumie časovo určené obdobie uvedené v objednávke, potvrdené PRENAJÍMATEĽOM,
zahrnujúce aj deň odvozu a dovozu ZARIADENIA zo strediska PRENAJÍMATEĽA a naspäť a ďalej aj dobu opráv
ZARIADENIA, ktoré boli zapríčinené NÁJOMCOM.
b) NÁJOMCA hradí zo svojich prostriedkov spotrebu pohonných hmôt, chladiacej kvapaliny pre běžné doplňovanie
a umývanie ZARIADENIA. Súčasťou výbavy pri odovzdaní ZARIADENIA sú aj mazivá pre prvé doplnenie, ďalšie potrebné
množstvo si zaisťuje NÁJOMCA. V prípade prerezania, prerazenia, zničenia, ako aj pri extrémnom opotrebení
pásov nad rámec obvyklého opotrebenia v bežných pracovných podmienkach (daného tabuľkami výrobcu pásov), je
NÁJOMCA povinný uhradiť pomernú časť hodnoty pásov podľa druhu poškodenia.
c) NÁJOMCA je oprávnený používať ZARIADENIE počas doby stanovenej v Zmluve. Nevrátenie ZARIADENIA ku dňu
ukončenia prenájmu bude považované za jeho neoprávnené užívanie. PRENAJÍMATEĽ počas doby neoprávneného
užívania ZARIADENIA je oprávnený požadovať finančnú kompenzáciu vo výške zodpovedajúcej dohodnutej dennej
sadzbe nájomného zvýšeného o 20%. NÁJOMCA sa môže s PRENAJÍMATEĽOM dohodnúť na predĺžení pôvodne
dohodnutej doby, najneskoršie posledný deň trvania prenájmu.
d) NÁJOMCA nesmie preťažovať ZARIADENIA nad rozsah povolených technických parametrov a upravovať jeho exteriér
alebo interiér. V opačnom prípade NÁJOMCA hradí náklady na opravu ZARIADENIA a jeho uvedenie do pôvodného
stavu.
e) NÁJOMCA nesmie bez súhlasu PRENAJÍMATEĽA prevádzať akékoľvek zásahy do konštrukcie ZARIADENIA, ktoré
môže používať výhradne k účelom a na miestach, pre ktoré je svojim charakterom určené. Použitie neštandardných
typových prídavných zariadení, alebo zariadení iných výrobcov je zakázané.
f) NÁJOMCA nesmie prevádzať akúkoľvek manipuláciu s počítadlom motohodín a jeho poruchu je povinný okamžite
nahlásiť PRENAJÍMATEĽOVI s uvedením stavu počítadla a času, kedy k poruche prišlo.
g) NÁJOMCA je povinný po celú dobu prenájmu dodržiavať pokyny a denne prevádzať úkony, popísané v návode na
obsluhu. Servisný technik PRENAJÍMATEĽA je oprávnený náhodne a príležitostne kontrolovať stav údržby v mieste
nasadenia ZARIADENIA.
i) PRENAJÍMATEĽ predpokladá bežné prevádzkové využitie ZARIADENIA v danom časovom úseku, ktorého limit vyjadrený
v motohodinách je daný v preberacom protokole. Každú odpracovanú Mth. nad tento stanovený limit je NÁJOMCA
povinný PRENAJÍMATEĽOVI uhradiť podľa sadzby za nadlimitnú Mth., ktorá je taktiež stanovená v Zmluve alebo
preberacom protokole. NÁJOMCA sa zaväzuje k pravidelnému sledovaniu počítadla Mth. a v prípade, že bola limitná
hodnota Mth. v každej jednotlivej lehote, stanovenej v Zmluve o prenájme prekročená, je povinný túto skutočnosť
ohlásiť PRENAJÍMATEĽOVI s uvedením počtu nadlimitných Mth. .


5. Údržba a opravy
a) NÁJOMCA je povinný dbať, aby nedochádzalo k neúmernému opotrebeniu alebo zničeniu agregátov ZARIADENIA,
nesmie demontovať, prípadne opravovať časti ZARIADENIA.
b) NÁJOMCA je povinný pravidelne kontrolovať stav a teplotu prevádzkových náplní, obzvlášť motorového a hydraulického
oleja a premazania ZARIADENIA, stav lana, stav pásov a ich napnutie. V prípade prirodzeného úbytku motorového
oleja je povinný doplňovať jeho množstvo PRENAJÍMATEĽOM predpísaným typom maziva.
c) NÁJOMCA je povinný v určených termínoch, uvedených v preberacom protokole a daných celkovým počtom odpracovaných
motohodin, oznámiť PRENAJÍMATEĽOVI nutnosť prevedenia pravidelnej kontrolnej prehliadky a plánovanej
údržby. Očistené ZARIADENIE bude pristavené na náklady NÁJOMCU na vopred dohodnuté spevnené stanovište.
Pravidelná kontrolná prehliadka je súčasťou dohodnutého NÁJOMNÉHO.
d) V prípade poškodenia plomby počítadla motohodín alebo inej závady je NÁJOMCA povinný poruchu bezodkladne
nahlásiť PRENAJÍMATEĽOVI a pristaviť ZARIADENIE na prístupné miesto k zaisteniu opravy či zaplombovaniu.
e) Pri poškodení alebo nadmernom znečistení vnútra ZARIADENIA bude PRENAJÍMATEĽ požadovať úhradu nákladov
spojených s opravou, čistením alebo dezinfekciou a to v plnom rozsahu.
f) NÁJOMCA je povinný bezodkladne ohlásiť poruchu zariadenia PRENAJÍMATEĽOVI a na požiadanie je povinný telefonicky
ohlásenie potvrdiť v písomnej forme (email) so stručným popisom poruchy.
g) Podľa charakteru vzniku poruchy, miery zavinenia NÁJOMCU a ďalších hľadísk hodných ku posúdeniu prípadu, bude
PRENAJÍMATEĽOM prípadne upustené od požiadavky úhrady sadzby nájomného NÁJOMCOM počas doby prestoja
ZARIADENIA z titulu jeho poruchy. Táto doba nebude započítaná do celkovej lehoty prenájmu ZARIADENIA uvedenej
v Zmluve alebo môže prísť inej dohode zmluvných stran (predĺženie doby prenájmu, nasadenie iného typu stroja
a iné).
h) NÁJOMCA je povinný vykonávať zodpovedne údržbárske úkony stanovené v návode na obsluhu a údržbu ZARIADENIA
a dodržovať stanovené lehoty. Pokiaľ NÁJOMCA nedodrží predpísané výkony pravidelnej údržby obsluhy ZARIADENIA,
môže PRENAJÍIMATEĽ okamžite zrušiť zmluvu za podmienok uvedených v bode 8., písm. c) týchto VOP.


6. Poistenie ZARIADENIA
a) PRENAJÍMATEĽ zaisťuje na svoje náklady poistenie ZARIADENIA pre prípad poškodenia alebo zničenia ZARIADENIA
v rozsahu poistnej zmluvy so spoluúčasťou NÁJOMCU. Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre
poistenie strojov a zariadení poisťovne a dohodnutými doložkami, resp. zmluvnými dojednaniami, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou tejto poistnej zmluvy. Spoluúčasť NÁJOMCU je 10% z poistného plnenia, minimálne však 500,00
EUR. Táto spoluúčasť bude v prípade vzniku škodovej udalosti požadovaná od NÁJOMCU.
aa) poistenie sa vzťahuje na:
– živelné poistné nebezpečenstvá – mimo výnimiek a odchýlok uvedených vo VPP
– poškodenie alebo zničenie strojov a strojných zariadení
– odcudzenie vecí a krádež vlámaním
V prípade strát alebo škôd spôsobených krádežou vlámaním je NÁJOMCA povinný informovať PZ SR
a PRENAJÍMATEĽA.
ab) poistenie sa neuplatňuje v prípade škôd spôsobených:
– krádežou bez vlámania, spreneverou, podvodom atď.
– nedodržaním technických podmienok, návodu na použitie, alebo prevádzkových noriem ZARIADENIA NÁ-
JOMCOM
– porušením zákazu o neprípustnosti manipulácie so ZARIADENÍM neoprávnenými osobami
– vznikom straty akéhokoľvek druhu, vrátane ušlého zisku, pokút, manka, strát z omeškania, nedodržaním
dohodnutého výkonu, stratou trhu alebo kontraktu.
b) Ďalšie druhy poistenia alebo pripoistenia nad rámec poistenia uvedeného vyššie, hradí a zaisťuje NÁJOMCA v poisťovni
podľa vlastnej voľby.
c) NÁJOMCA je povinný zabezpečiť proti odcudzeniu užívané veci minimálne v tomto rozsahu:
– do 25.000,00 EUR pokiaľ sú veci v dobe vzniku poistnej udalosti umiestnené na voľnom priestranstve zabezpečenom
oplotením o celkovej minimálnej výške 180 cm a vstupom uzamknutým bezpečnostným zámkom alebo
bezpečnostným visiacim zámkom. Ručné stroje a strojné zariadenia musia byť naviac uložené v sklade alebo
v montážnej skrini o min. hrúbke plechu 2 mm, uzamknutej jedným zámkom s cylindrickou bezpečnostnou
vložkou, popr. bezpečnostným visiacim zamkom s tvrdeným okom (hardened) o priemere min. 8 mm (petlica
musí byť upevnená nerozoberateľným spojom, napr. nity, zvary). Ostatné stroje a strojné zariadenia musia byť
pripútané reťazou k nerozoberateľnému, pevne zabudovanému úchytu a uzamknuté visiacim zámkom so zvýšenou
ochranou strmeňa.
– nad 25.000,00 EUR, pokiaľ sú veci v dobe vzniku poistnej udalosti umiestnené na voľnom priestranstve zabezpečenom
oplotením o celkovej minimálnej výške 180 cm a vstupom uzamknutým bezpečnostnými zámkami
alebo bezpečnostnými visiacimi zámkami a oplotený priestor je strážený minimálne jednočlennou fyzickou
ostrahou, vybavenou telekomunikačným zariadením. Ručné stroje a strojné zariadenia musia byť naviac uložené
v sklade alebo v montážnej skrini o min. hrúbke plechu 2 mm, uzamknutej jedným zámkom s cylindrickou
bezpečnostnou vložkou, popr. bezpečnostným visiacim zamkom s tvrdeným okom (hardened) o priemere min. 8
mm (petlica musí byť upevnená nerozoberateľným spojom, napr. nity, zvary). Ostatné stroje a strojné zariadenia
musia byť pripútané reťazou k nerozoberateľnému, pevne zabudovanému úchytu a uzamknuté visiacim zámkom
so zvýšenou ochranou strmeňa.
d) Počas doby prenájmu je NÁJOMCA povinný oznámiť PRENAJÍMATEĽOVI akúkoľvek nehodu, stratu alebo škodu, ktorá
nastala v súvislosti alebo následkom používania ZARIADENIA alebo z inej príčiny, a to bezodkladne po ich zistení.
Tieto informácie vrátane fotodokumentácie musia byť písomne potvrdené do 24 hodin po zistení ako PRENAJÍMATEĽOVI,
tak príslušnej poisťovni podľa rozsahu škody a v súlade so znením uzavtvorených poistných zmlúv.
e) V rámci likvidácie poistnej udalosti poisťovňou je NÁJOMCA povinný vždy uhradiť čiastku spoluúčasti. V ostatných
prípadoch, viď bod 6. odst. ab), hradí NÁJOMCA celú výšku škody.
f) NÁJOMCA je povinný plne rešpektovať podmienky poistných zmlúv PRENAJÍMATEĽA, ktoré sú uzatvorené s poisťovňou
na ZARIADENÍ.


7. Platobné podmienky
a) PRENAJÍMATEĽ je oprávnený vyžadovať pri uzatvorení zmluvy kauciu ako istinu poskytnutej služby. Zariadenie bude
odovzdané až po uhradení príslušnej čiastky. Kaucia bude NÁJOMCOVI vrátená po ukončení zmluvy a predovšetkým
vyrovnaní všetkých záväzkov, ktoré voči prenajímateľovi má.
b) Nájomné sa vypočítava podľa skutočnej doby (počtu dní) prenájmu ZARIADENIA. Zvýhodnené nájomné (týždňové,
mesačné, víacmesačné) je možné uznať, pokiaľ NÁJOMCA dodrží podmienky Zmluvy. Pri skrátenej dobe zmluvného
prenájmu je NÁJOMCA povinný uhradiť nájomné podľa zodpovedajúcej časovej sadzby (napr. pri skrátení mesačného
prenájmu sa prenájom počíta ako týždenný + denný).
c) NÁJOMCA je povinný uhradiť PRENAJÍMATEĽOVI sadzbu prenájmu podľa dohodnutých časových periód. Každá jednotlivá
úhrada nájomného musí byť NÁJOMCOM uskutočnená najneskôr v deň splatnosti faktúry vystavenej PRENAJÍMATEĽOM.
e) V prípade omeškania NÁJOMCU s úhradou peňažného záväzku je NÁJOMCA povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 0,05%
z vyfakturovanej dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Pri opakovanom omeškaní alebo omeškaní dlhšom než 1
mesiac má PRENAJÍMATEĽ právo okamžite zmluvný vzťah ukončiť odstúpením od Zmluvy, a to podľa bodu 8., písm.
c) týchto VOP.
f) Úhrada za nadlimitne odpracované Mth. ZARIADENIA podľa bodu 4., písm. k) týchto VOP bude NÁJOMCOM PRENAJÍMATEĽOVI
uhradená najneskôr spoločne s prvou ďalšou pravidelnou úhradou nájomného podľa platobného
kalendára.


8. Ukončenie prenájmu
a) NÁJOMCA je povinný ZARIADENIE vrátiť v rovnakom technickom stave (s primeraným opotrebením) najneskôr posledný
deň dohodnutého prenájmu. Primeraným opotrebením nie je zhoršenie stavu ZARIADENIA v dôsledku nesprávnej
manipulácie alebo nedodržanie predpísanej údržby.
b) Zmluvný vzťah končí riadnym odovzdaním ZARIADENIA na zmluvne dohodnutom mieste, podpisom preberacieho
protokolu o ukončení prenájmu a úhradou záväzkov NÁJOMCU z nájomného vzťahu.
c) V prípade podstatného porušenia ustanovení Zmluvy alebo VOP prenájmu NÁJOMCOM má PRENAJÍMATEĽ právo
zmluvný vzťah ukončiť pred stanovenou dobou, a to odstúpením od Zmluvy. Odstúpenie bude v písomnej forme
a jeho účinky nastávajú dňom doručenia NÁJOMCOVI. V prípade pochybností sa má za to, že odstúpenie bolo doručené
3. deň po jeho podaní na poštu. Za podstatné porušenie ustanovení Zmluvy alebo VOP je považované predovšetkým
NÁJOMCOM opakované omeškanie alebo omeškanie s úhradou vyúčtovaných čiastok dlhšie než 15 dní, ďalej
používanie ZARIADENIA v rozpore s touto Zmluvou alebo uzatvorenie akejkoľvek zmluvy s tretím subjektom, ktorá
by sa týkala prenajatého ZARIADENIA. Pokiaľ príde k ukončeniu Zmluvy odstúpením z dôvodu porušenia ustanovení
Zmluvy alebo VOP, je NÁJOMCA povinný uhradiť PRENAJÍMATELOVI najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia,
faktúru vystavenú PRENAJÍMATEĽOM a obsahujúcu:
ca) Všetky úhrady sadzieb za prenájom až do dňa ukončenia Zmluvy odstúpením.
cb) Všetky výdaje a náklady spojené s ukončením Zmluvy, napr. náklady na dopravu ZARIADENIA z miesta nasadenia
do miesta vrátenia podľa Zmluvy, náklady na opravu ZARIADENIA v prípade jeho poškodenia alebo náklady
spojené s uvedením ZARIADENIA do stavu zodpovedajúcemu běžnému opotrebeniu v prípade jeho nadmerného
opotrebenia NÁJOMCOM. V prípade nevrátenia ZARIADENIA najneskôr ku dňu uvedenému v odstúpení od
Zmluvy, má PRENAJÍMATEĽ právo požadovať od NÁJOMCU za neoprávnené užívanie ZARIADENIA po skončení
zmluvného vzťahu náhradu vo výške zodpovedajúcej podľa dojednania bodu 4., písm. c) týchto VOP.


9. Zodpovednosť NÁJOMCU
a) NÁJOMCA nesmie počas doby prenájmu nikomu ani bezplatne zapožičať ZARIADENIE a nesmie ho poskytnúť ako
predmet záložného práva. Všetky takéto dohody alebo zmluvy s treťou stranou sú neplatné a NÁJOMCA nesie plnú
zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody.
b) NÁJOMCA je povinný chrániť prenajaté ZARIADENIE pred poškodením, stratou a zničením.
c) NÁJOMCA je zodpovedný za stratu, škody alebo zničenie ZARIADENIA okrem prípadov vylučujúcich zodpovednosť
a taktiež nesie zodpovednosť za škody vzniknuté tretím osobám prevádzkou ZARIADENIA, rovnako ako za úraz,
resp. smrť kohokoľvek, pokiaľ táto nastala v súvislosti s používáním ZARIADENIA alebo jeho prevádzkou počas doby
prenájmu, okrem prípadov vylučujúcich jeho zodpovednosť.
d) NÁJOMCA je povinný uhradiť PRENAJÍMATEĽOVI nájomné za dobu prekračujúcu dobu prenájmu, pokiaľ nebude
možné ZARIADENIE alebo jeho časť premiestniť z miesta nasadenia u NÁJOMCU do dohodnutého strediska PRENAJÍMATEĽA,
a to z dôvodov na strane NÁJOMCU.
e) Straty NÁJOMCU podľa vyššie uvedených dojednaní nemajú vplyv na jeho záväzok riadne uhradiť nájomné.
f) NÁJOMCA nesmie odstrániť ani zakryť identifikačné znaky výrobcu ZARIADENIA ani PRENAJÍMATEĽA umiestnené na
ZARIADENÍ.


10. Zodpovednosť PRENAJÍMATEĽA
a) PRENAJÍMATEĽ nezodpovedá za škodu, stratu alebo zničenie ZARIADENIA odovzdaného NÁJOMCOVI. Nie je zodpovedný
ani za následky alebo nepriame straty a škody, vrátane strát ziskov, aj keď vznikli následkom alebo v súvislosti
s prenájmom a užívaním ZARIADENIA.
b) PRENAJÍMATEĽ nie je povinný poskytnúť náhradu za obdobie, počas ktorého nemôže NÁJOMCA používať ZARIADENIE
z dôvodov nezavinených PRENAJÍMATEĽOM.


11. Systém bezpečnosti práce (SBP) pre žeriavnicky výkon mobilných žeriavov UNIC
SBP je vypracovaný za účelom vytvorenia podmienok bezpečnej práce v zmysle noriem STN ISO 4301 a ISO 12480-1
tak, aby boli všetky činnosti so žeriavom uskutočňované bezpečne s prihliadnutím ku všetkým predvídateľným rizikám.
Uživateľ (Nájomca, Odberateľ) žeriavu zodpovedá za:
a) Podrobné navrhnutie činností vzhľadom k danému žeriavu a konkrétnym podmienkam nasadenia.
b) Dodržanie požiadaviek na miesto zakotvenia a prejazdu (dostatočná únosnosť a priepustnosť terénu, podjazdová
výška, šírka, rádius, otáčanie), dodržanie ochranných pásiem, príp. stanovených opatrení a pod.
c) Určenie poverenej osoby, ktorá zodpovedá za organizáciu a riadenie manipulácií a ich bezpečnú realizáciu.
d) Technický stav, vedenie dokladov a vykonávanie hodnotenia technického stavu viazacích, prípadne špeciálnych prostriedkov,
pokiaľ sú dodané uživateľom.
e) Výber viazacích, prípadne špeciálnych prostriedkov podľa navrhnutých činností, pokiaľ sú dodané uživateľom.
f) Zaistenie kompetentných viazačov.
g) Práca viazačov podľa všeobecne platných predpisov pre zaistenie bezpečnosti s ohľadom na použité viazacie, prípadne
špeciálne prostriedky.
h) Určenie hmotnosti prepravovaných bremien a maximálneho potrebného vyloženia, príp. výšky zdvihu pre tieto bremená.
i) Oboznámenie s navrhnutým komunikačným systémom, príp. s použitím vysielačiek.
j) Oboznámenie všetkých zúčastnených pracovníkov s týmto SBP, technologickým postupom činností a povinnosťami
jednotlivých osôb.


12. Ceny za umytie strojov:
a) umývacie rampy a boxy – jednorázová čiastka 160,00 EUR plus 40,00 EUR za každých 100 kg nečistôt.
b) minižeriavy a ostatná technika do 1t hmotnosti bude účtovaná 1 hodina práce technika, do 3t hmotnosti budú
účtované 2 hodiny práce technika, do 8t hmotnosti budú účtované 4 hodiny práce technika, nad 8t hmotnosti bude
účtovaných 6 hodín práce technika.


13. Ochrana osobných údajov a iných dát
a) Zmluva medzi NÁJOMCOM a PRENAJÍMATEĽOM predstavuje právny dôvod pre zhromažďovanie, uchovávanie
a spracovanie osobných údajov zo strany PRENAJÍMATEĽA v súlade s čl. 6, odst. 1, písm. b) a c) všeobecného nariadenia
o ochrane osobných údajov č. 2016/679 (GDPR).
b) Osobné údaje o NÁJOMCOVI sú spracovávané v rozsahu nevyhnutnom pre účel plnenia zo zmluvy uzatvorenej medzi
NÁJOMCOM a PRENAJÍMATEĽOM. Informácie o ochrane osobných údajov je možné nájsť na webových stránkách
PRENAJÍMATEĽA www.kmbss.eu.
c) PRENAJÍMATEĽ pre skvalitnenie svojich služieb vykonáva prieskumy spokojnosti so službami PRENAJÍMATEĽA
a monitoruje prevádzku a pohyb ZARIADENÍ prostredníctvom technológie pre diaľkový monitoring stroja. Výsledky
prieskumu a monitoringu sú využívané PRENAJÍMATEĽOM.